logo2
   englishenglish flag    македонскиzname
 
 
 
vertikalna pumpa
rudarstvo floatacija metalurgije,termoelektrane,hemiska industrija,oprema za prerade voca i povrca,oprema za poljoprivredu i ostala procesna industrija
pumpa

Centrifugalne muljne pumpe
Proizvod namenjen kao pokretački uređaj u hidrotransportu fluida vode i minerala pri rudničkim oknima, flotacijama i metalurgijama u procesu obrade rude i odvođenju vode i zamuljanih tečnosti. Primenjuje se kod prebacivanja i dizanja teških fluida sa abrazivnim mineralima u tehnološkom transportu koncentrata minerala. Zatim, koriste se i za transport agresivnih fluida u koncentracijama od 100 do 200 g/l, i razblaženih kiselina sa abrazivnim elementima krupnoće zrna do 5 mm, ili nešto veće granulacije u zavisnosti od uslova hidrotransporta. Ovaj program centrifugalnih pumpi obuhvata pumpe kapaciteta od 10 do 10000 l/min. i napora od 6 do 36 mVS, a negde i do 45 mVS.
opsirnijearrow

 
spojnica
turbospojnica

Hidrauličnaregulaciona turbospojnica RTS
Hidraulična regulaciona turbospojnica RTS je originalna i savremena konstrukcija izrađena isključivo od domaćih materijala i gotovih komponenata. Primenjuje se za kontinualnu promenu broja obrtaja u odnosu 1:3 i prenos snage sa pogonskog motora na radnu mašinu npr. pumpa, kompresor, teški trakasti transporter, mešalica, drobilica, i druge mašine u postrojenjima u rudarstvu, građevinarstvu, hemijskoj industriji, termoenergetici itd. Kontinualna promena broja obrtaja radne mašine vrši se automatski ili ručno u funkciji radnih karakteristika mašine.
opsirnijearrow

hidrociklon

Hidrocikloni
Hidrocikloni su specijalni uređaji koji koriste energiju toka fluida dobijene od pumpe, a radi izdvajanja koncentrata iz hidromešavine
opsirnijearrow

spojnica

Univerzalne cevne spojnice UCS Proizvod je namenjen za nastavljanje cevne mreže u transportu vode, zamuljane vode, pulpe i kljuka. Koristi se za spajanje bilo čeličnih, bilo plastičnih, bilo nekih drugih cevovoda. Jednostavne su konstrukcije za brzo sklapanje i rasklapanje, a izrađuju se od silumina kao standardna izvedba ili od nekog drugog materijala po narudžbini. Zaptivni gumeni prstenovi su od specijalne guma za pritiske do 10 bara.opsirnijearrow

ventil

Ventil sa gumenim uloškom GV:
Ventil sa, gumenim uloškom upo-trebljava se za zatvaranje pri transp-ortovanju abrazivne i agresivne tečn-osti.

slavina

Rudarske slavine JUS.M.C5.430 (autko ventili)
Proizvod namenjen za ugradnju u cevovode za transport vode i vazduha. Izrađuju se od sivog liva po JUS standardu M.C5.430.

samousisna pumpa

Samousisna pumpa za pretakanje: Samousisna pumpa namenjena je za pretakanje tečnosti produkta organske i neorganske hemije. Zah-valjujuci primeni različitih materijala izrade pumpe, područija primene ov-ih pumpa proširuju primenu sem u hemijskoj i na ostale industrijske grane.
opsirnijearrow

Flotaciona mašina:
Ovaj uređaj proizvodi se za kapacitete od 1,1 m3/h do 2,3 m3/h, a služe za flotiranje rude u flotacijama rude olova i cinka kao i dr-ugih metala koji se izd-vajaju mokrim postupkom.
opsirnijearrow

Klatni stolovi:
Proizvod namenjen za suvo i mokro separiranje rude. Primenjuje se u rudarstvu kod iskopa uglja, minerala, plemenitih metala, i dr. Princip rada zasniva se na sejanju rude po površini stola gde dolazi do izd-vajanja čistih čestica ruda usled razlika u specifičnim tečinama rude i jalovine
opsirnijearrow

pic

Valjci transportnih traka:
Proizvodimo trake za sve trakaste tr-ansportere kao i rezervne delove. Valjci gumenih trakastih transportera su konstruktivno izrađeni sa glatkim površinama,sagumiranim površinama, i to različitih dimenzija.

Dozir pumpa
Ovaj uređaj namenjen je flotacijama. Dozir pumpa ugrađuje se u sistem gde je potrebno ubacivati hem-ijske reagense tačno odre-đenim količinama.

Agitatori – Kondicioneri:
Proizvod kao specijalan uređaj nam-enjen je flotacijama i ostalim ind-ustrijskim granama, gde je traženo i potrebno kondicioniranje fluida.

pic     pic2
proizvodi o nama mapa sajta kontakt